مهدی روزبه

درباره من

دکتر مهدی روزبه
image

دانشیار گروه آموزشی آمار @ دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

...

محقق گوگل

(1403/5/1)

استنادات

941

h-index

17

i10-index

29

مؤلفین همکار

15

اسکوپوس

(1403/5/1)

استنادات

697

مقالات

47

h-index

15

مؤلفین همکار

26

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1379-1383

کارشناسی

فردوسی مشهد

1383-1386

کارشناسی ارشد

فردوسی مشهد

1386-1390

دکتری

فردوسی مشهد

تجارب

1398-1401

مدیر گروه آمار

دانشگاه سمنان

1395-1398

معاون پژوهشی دانشکده ریاضی-آمار و علوم کامپیوتر

دانشگاه سمنان

مهارت ها

زی پرشین

R

اولویت های پژوهشی

برآورد مدل های نیمه پارامتریک - رگرسیون استوار - برآورد ریج

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/04/28
A class of biased estimators based on QR decomposition
Linear Algebra and its Applications(2016)
^مهدی روزبه*, ^سامان بابائی کفاکی, محمد آرشی
Least-trimmed squares: asymptotic normality of robust estimator in semiparametric regression models
JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION(2016)
^مهدی روزبه*, محمد آرشی
Some improved estimation strategies in high-dimensional semiparametric regression models with application to riboflavin production data
STATISTICAL PAPERS(2016)
محمد آرشی, ^مهدی روزبه*
Feasible robust estimator in restricted semiparametric regression models based on the LTS approach
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION(2016)
^مهدی روزبه*, Nor Aishah Hamzah
Generalized Difference-based Weighted Mixed Almost Unbiased Ridge Estimator in Partially Linear Models
STATISTICAL PAPERS(2016)
Fikri Akdeniz*, ^مهدی روزبه
A revised Cholesky decomposition to combat multicollinearity in multiple regression models
JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION(2017)
^سامان بابائی کفاکی*, ^مهدی روزبه
مدلسازی داده های مهندسی آب با استفاده از روش رگرسیون فازی استوار کمترین مربعات پیراسته
مدل سازی پیشرفته ریاضی(2017)
^جلال چاچی*, ^مهدی روزبه
Optimal QR-based estimation in partially linear regression models with correlated errors using GCV criterion
COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS(2017)
^مهدی روزبه*
Efficiency of the generalized difference-based weighted mixed almost unbiased two parameter estimator in Partially Linear Model
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS(2017)
Fikri Akdeniz, ^مهدی روزبه*
A heuristic approach to combat multicollinearity in least trimmed squares regression analysis
APPLIED MATHEMATICAL MODELLING(2018)
^مهدی روزبه*, ^سامان بابائی کفاکی, ^علیرضا نعیمی صدیق
Efficiency of the QR class estimator in semiparametric regression models to combat multicollinearity
JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION(2018)
^مهدی روزبه*, Mohammad Najarian
Generalized Ridge Regression Estimator in High Dimensional Sparse Regression Models
STATISTICS, OPTIMIZATION AND INFORMATION COMPUTING(2018)
^مهدی روزبه*
A new difference-based weighted mixed Liu estimator in partially linear models
STATISTICS(2018)
Esra Akdeniz, Fikri Akdeniz, ^مهدی روزبه*
Improving the prediction performance of the LASSO by subtracting the additive structural noises
COMPUTATIONAL STATISTICS(2019)
مرتضی امینی*, ^مهدی روزبه
برآوردگر استوار مرزبندی شده تعمیم یافته محتمل در مدل رگرسیون نیمه پارامتری
مجله علوم آماری(2019)
^مهدی روزبه*, مرتضی امینی
Seemingly Unrelated Ridge Regression in Semiparametric Models
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS(2012)
^مهدی روزبه, محمد آرشی, M GASPARINI
پیشبینی سن تقویمی بر اساس سن دندانی دمیرجین با استفاده از روش رگرسیون ریج استوار
کومش(2020)
^مهدی روزبه*, سید محمد ملک جعفریان, 9611552021, ملیحه سادات ملک جعفریان
Generalized Cross-Validation for Simultaneous Optimization of Tuning Parameters in Ridge Regression
IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TRANSACTION A-SCIENCE(2020)
^مهدی روزبه*, محمد آرشی, N A Hamzah
Differenced-Based Double Shrinking in Partial Linear Models
Journal of Computational Statistics and Modeling(2019)
مینا نوروزی راد*, محمد آرشی, ^مهدی روزبه
Ridge estimation in semi-parametric regression models under the stochastic restriction and correlated elliptically contoured errors
JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS(2020)
^مهدی روزبه*, غلامرضا حسامیان, محمد قاسم اکبری
Uncertain stochastic ridge estimation in partially linear regression models with elliptically distributed errors
STATISTICS(2020)
^مهدی روزبه*, Nor Aishah Hamzah
Robust High-Dimensional Semiparametric Regression using Optimized Differencing Method Applied to Vitamin B2 Production Data
Iranian Journal of Health Sciences(2020)
^مهدی روزبه*, 9611552021, ^سامان بابائی کفاکی
Intuitionistic Fuzzy Partial Logistic Regression Model Using Ridge Methodology
INTERNATIONAL JOURNAL OF UNCERTAINTY FUZZINESS AND KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS(2020)
غلام رضا حسامیان, محمد قاسم اکبری, ^مهدی روزبه*
مدل سازی سن تقویمی به روش رگرسیون ستیغی کمترین توان های دوم پیراسته
مجله علوم آماری(2020)
^مهدی روزبه*, 9611552021
WHICH PARTS OF GENERALIZED EXPONENTIAL DISTRIBUTION CONTAIN MORE INFORMATION ABOUT PARAMETERS
Advances in Mathematics: Scientific Journal(2020)
^مهدی روزبه*, محمد نجاریان
روش های تحلیل رگرسیونی برای داده های بعد بالا
اندیشه آماری(2020)
9611552021, ^مهدی روزبه*
Ridge regression and its applications in genetic studies
PLOS ONE(2021)
محمد آرشی, ^مهدی روزبه*, N. A. Hamzah, M. Gasparini
Feasible ridge estimator in partially linear models
JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS(2012)
^مهدی روزبه, محمد آرشی
Two penalized mixed–integer nonlinear programming approaches to tackle multicollinearity and outliers effects in linear regression models
JOURNAL OF INDUSTRIAL AND MANAGEMENT OPTIMIZATION(2021)
^مهدی روزبه*, ^سامان بابائی کفاکی, زهره امینی فرد
روش های شناسایی نقاط تأثیرگذار برای روش کمترین توان های دوم
اندیشه آماری(2021)
9611552021, ^مهدی روزبه*
A High-Dimensional Counterpart for the Ridge Estimator in Multicollinear Situations
Mathematics(2021)
محمد آرشی*, مینا نوروزی راد, ^مهدی روزبه, Naushad Mamode Khan
Feasible Ridge Estimator in Seemingly Unrelated Semiparametric Models
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION(2014)
^مهدی روزبه, محمد آرشی
A heuristic algorithm to combat outliers and multicollinearity in regression model analysis
Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization(2022)
^مهدی روزبه*, ^سامان بابائی کفاکی, 9611552021
مدل رگرسیون بردار تکیه‌گاه و مقایسه آن با رگرسیون نیم‌پارامتری
اندیشه آماری(2022)
^مهدی روزبه*, 9711552004, 9711552002, ^سعید زال زاده
کاربرد رگرسیون ستیغی کمترین توان‌های دوم پیراسته محدودشده تصادفی در مدل‌سازی مصرف آب
اندیشه آماری(2022)
^مهدی روزبه*, ملیحه سادات ملک جعفریان, 9611552021
Improved high-dimensional regression models with matrix approximations applied to the comparative case studies with support vector machines
OPTIMIZATION METHODS & SOFTWARE(2022)
^مهدی روزبه*, ^سامان بابائی کفاکی,
Generalized difference-based weighted mixed almost unbiased liu estimator in semiparametric regression models
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS(2022)
F Akdeniz, ^مهدی روزبه*, E Akdeniz, N Mamode Khan
Mammalian Eye Gene Expression Using Support Vector Regression to Evaluate a Strategy for Detecting Human Eye Disease
Iranian Journal of Health Sciences(2022)
^مهدی روزبه*, 9611552021
Penalized least squares optimization problem for high-dimensional data
INTERNATIONAL JOURNAL OF NONLINEAR ANALYSIS AND APPLICATIONS(2023)
^مهدی روزبه*, 9611552021, Nur Anisah Mohamed
مدل‌های نیمه‌پارامتری استوار تنک با بعد بالا
اندیشه آماری(2023)
^مهدی روزبه*, 9611552021
رگرسیون مؤلفۀ اصلی تابعی در مقابل رگرسیون بردار پشتیبان برای تحلیل داده‌‌های طیف سنجی
نشریه علمی اندیشه آماری(2023)
9711552004, 9711552002, ^مهدی روزبه*
تحلیل داده های با بعد بالا با استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان تعمیم یافته، رگرسیون تابعی، رگرسیون ستیغی و لاسو
مجله علوم آماری(2023)
9711552004, 9711552002, ^مهدی روزبه*, ^سعید زال زاده
مدل‌بندی داده‌های تابعی با رویکرد رگرسیون مولفه اصلی بر اساس معیار اعتبار سنجی متقابل تعمیم یافته
نشریه علمی اندیشه آماری(2023)
^مهدی روزبه*, 9711552004, 9711552002
Generalized Support Vector Regression and Symmetry Functional Regression Approaches to Model the High-Dimensional Data
Symmetry-Basel(2023)
^مهدی روزبه*, 9711552004, 9711552002, Nur Anisah Mohamed
A nonlinear mixed–integer programming approach for variable selection in linear regression model
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION(2023)
^مهدی روزبه*, ^سامان بابائی کفاکی, زهره امینی فرد
Efficiency of the generalized difference-based Liu estimators in semiparametric regression models with correlated errors
JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION(2013)
Fikri Akdeniz, Esra Akdeniz Duran, ^مهدی روزبه, محمد آرشی
Shrinkage estimation in system regression model
COMPUTATIONAL STATISTICS(2014)
محمد آرشی, ^مهدی روزبه
Shrinkage ridge estimators in semiparametric regression model
JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS(2015)
^مهدی روزبه
Optimal partial ridge estimation in restricted semiparametric regression models
JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS(2015)
دکتر امینی, ^مهدی روزبه
Extended least trimmed squares estimator in semiparametric regression models with correlated errors
JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION(2015)
^مهدی روزبه, ^سامان بابائی کفاکی
Shrinkage Ridge Regression in Partial Linear Models
JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS(2016)
^مهدی روزبه, محمد آرشی
A fuzzy robust regression approach applied to bedload transport data
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION(2017)
^جلال چاچی, ^مهدی روزبه*
Generalized Ridge Regression Estimator in Semiparametric Regression Models
Journal of the Iranian Statistical Society ( JIRSS)(2015)
^مهدی روزبه, محمد آرشی, غلام کبریا
New ridge regression estimator in semiparametric regression models
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION(2016)
^مهدی روزبه, محمد آرشی
Least trimmed squares ridge estimation in partially linear regression models
JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION(2016)
مرتضی امینی, ^مهدی روزبه
Robust Ridge Estimator in Restricted Semiparametric Regression Models
JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS(2016)
^مهدی روزبه
برآورد تفاضلی استوار مدل ھای خطی جزئی
(2016)
^مهدی روزبه, ^جلال چاچی
برآوردگر تفاضلی ریج با محدودیت تصادفی رگرسیون خطی
دهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی(2015-08-19)
^مهدی روزبه
Ridge Estimation in Restricted Partial Linear Regression models: Differencing Approach
International Conference on Computer Science, Engineering and Technology(2016-01-23)
^مهدی روزبه*
رویکرد رگرسیون ریج در مدلهای خطی جزئی با خطاهای همبسته
سیزدهمین کنفرانس آمار ایران(2016-08-23)
^مهدی روزبه, ^جلال چاچی, 9311552004*
Shrinkage Estimators in Sparse Multicollinear Semiparametric Regression Models
سیزدهمین کنفرانس آمار ایران(2016-08-23)
^مهدی روزبه*, محمد آرشی
برآورد مدل های رگرسیون نیمه پارامتری به ظاهر ناهمبسته
سیزدهمین کنفرانس آمار ایران(2016-08-23)
9311552005*, ^مهدی روزبه, ^جلال چاچی
Least trimmed squares: Two stage feasible estimator in semiparametric regression models with correlated errors under constraint
The 3rd ISM International Statistical Conference(2016-08-09)
^مهدی روزبه
برآوردگر نوع r-k تعمیم یافته در مدل رگرسیون خطی
سیزدهمین کنفرانس آمار ایران(2016-08-23)
^مهدی روزبه, 9411552006*
رگرسیون وزنی برای داده های بازه ای-مقدار
پنجمین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران (شانزدهمین کنفرانس سیستمهای فازی و چهاردهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند)(2017-03-07)
^جلال چاچی, ^مهدی روزبه, 9511552011
ارزیابی روش رگرسیون فازی و فازی-عصبی برای پیش بینی تقاضای آب
دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی محاسبات نرم(2017-11-22)
^مهدی روزبه, ^جلال چاچی, 9511552017
Estimation of Partially Linear Regression Models Under Multicollinearity and Outlier Problems
چهاردهمین کنفرانس آمار ایران(2018-08-25)
^مهدی روزبه
برآورد ریج استوار در مدل های رگرسیون خطی جزئی محدود شده با خطاهای همبسته
چهاردهمین کنفرانس آمار ایران(2018-08-25)
9611552021, ^مهدی روزبه*
رگرسیون ناپارامتری
چهاردهمین کنفرانس آمار ایران(2018-08-25)
9511552016*, ^مهدی روزبه
کاربرد رگرسیون نیمه پارامتریک استوار در داده‌های مصرف آب
چهاردهمین کنفرانس آمار ایران(2018-08-25)
ملیحه سادات ملک جعفریان*, ^مهدی روزبه
کاهش اثرات ناشی از همخطی و پرتی داده‌ها در مدل‌های رگرسیونی با کمک برنامه‌ریزی غیرخطی عدد صحیح
دومین سمینار ملی کنترل و بهینه‌سازی(2018-11-15)
9511623001*, ^سامان بابائی کفاکی, ^مهدی روزبه
Partial Linear Models With Fuzzy Data
سومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم(2019-11-20)
^مهدی روزبه*, 9611552021
Some robust limit theorems in restricted semiparametric regression models
دوازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی(2019-08-31)
^مهدی روزبه
برآوردگر ریج کمترین توان‌های دوم پیراسته تحت محدودیت خطی تصادفی
دوازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی(2019-08-31)
9611552021*, ^مهدی روزبه, مینا نوروزی راد
Improved Robust Rank-based Test Statistic in high-dimensional Regression Model
62nd ISI World Statistics Congress(2019-08-18)
^مهدی روزبه*
A new Robust Ridge Estimator in high-dimensional Linear Models
62nd ISI World Statistics Congress(2019-08-18)
^مهدی روزبه*
مسئله ‌بهینه‌سازی ریج تحت محدودیت تصادفی با خطاهای دارای توزیع بیضوی در مدل‌های خطی جزئی
سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات(2020-09-06)
^مهدی روزبه*, منیره معنوی
بهینه سازی خطی ریج محدودشده تصادفی
سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات(2020-09-06)
منیره معنوی*, ^مهدی روزبه
A Heuristic Nonlinear Penalty Model for Linear Regression
سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات(2020-09-06)
^سامان بابائی کفاکی, ^مهدی روزبه*, 9611552021
مقایسه مدل بندی داده های بورس اوراق بهادار با استفاده از روش ماشین های بردار پشتیبان و رگرسیون نیمه پارامتری
پنجاه و یکمین کنفرانس بین المللی سالانه ریاضی ایران(2021-02-15)
9711552004*, 9711552002, ^مهدی روزبه, ^سعید زال زاده
Improved robust semiparametric regression analysis to combat outliers and multicollinearity problems in high-dimensional data to the comparative case studies with support vector machines
International Symposium on Econometrics(2021-03-26)
^مهدی روزبه*
تحلیل داده‌های سهام‌های وب با استفاده از مسئله بهینه‌سازی رگرسیون بردار پشتیبان و مقایسه با رگرسیون نیمه پارامتری
چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات(2021-10-19)
^مهدی روزبه*, آرتا روحی, فاطمه جهادی
تحلیل داده‌های طیف سنجی با استفاده از مسئله بهینه‌سازی رگرسیون تابعی
چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات(2021-10-19)
آرتا روحی*, فاطمه جهادی, ^مهدی روزبه
تحلیل داده‌های بافت چشم با روش رگرسیون بردار پشتیبان و روش کمترین توان‌های دوم پیراسته تنک
نخستین همایش بین المللی و سومین همایش ملی ریاضیات زیستی(2022-01-19)
منیره معنوی*, ^مهدی روزبه, مریم میرزایی
Heuristic methods to combat the regression challenges
شانزدهمین کنفرانس ملی آمار ایران(2022-08-24)
^مهدی روزبه*, 9611552021
Robust Difference-based approach for analysis of High-dimensional Semiparametric Regression
شانزدهمین کنفرانس ملی آمار ایران(2022-08-24)
^مهدی روزبه
Robust structure Identification in semiparametric regression model
شانزدهمین کنفرانس ملی آمار ایران(2022-08-24)
سید مرتضی امینی*, ^مهدی روزبه
A heuristic algorithm to model the high-dimensional data sets using machine learning
2023 international symposium on econometrics(2023-03-24)
^مهدی روزبه*
Difference-based estimation in semiparametric models: Subspace hypothesis
یازدهمین کنفرانس بین المللی آمار ایران(2012-08-28)
^مهدی روزبه, محمد آرشی
Which Quantiles of Logistic Distribution have the most information about Parameters?
نهمین سمینار احتمال و فرآیند های تصادفی(2013-09-11)
^مهدی روزبه
برآوردگر تفاضلی کمترین مربعات تعمیم یافته استوار در مدل های خطی جزئی بااستفاده از برنامه ریزی نیمه معین
هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات(2014-05-14)
^مهدی روزبه, ^جلال چاچی
برآورد مدل هاي رگرسيون نيمه پارامتري به كمك معيار اعتباريابي متقابل تعميم يافته
سيفي زهرا(تاریخ دفاع: 1399/10/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل هاي رگرسيون نيمه پارامتري تابعي و برآورد آنها با رويكرد ريج
روحي آرتا(تاریخ دفاع: 1399/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل هاي رگرسيون نيمه پارامتري تابعي در داده هاي با بعد بالا،
جهادي فاطمه(تاریخ دفاع: 1399/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روش¬هاي تحليل رگرسيوني در داده¬هاي با بعد بالا
معنوي منيره(تاریخ دفاع: 1398/10/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآوردگرهاي استوار در مدل¬هاي رگرسيون خطي جزئي محدود¬شده
ترابي محمدرضا(تاریخ دفاع: 1398/02/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رفع مشكل همخطي در مدل¬هاي رگرسيون خطي با استفاده از تجزيه چولسكي
علي نژاد اقدم حسينعلي ليلا(تاریخ دفاع: 1397/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد مدل¬هاي رگرسيوني با استفاده از تحليل مولفه¬هاي اصلي
علي پور رودبارسرا سوسن(تاریخ دفاع: 1397/10/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل هاي نيمه پارامتريك استوار ريج
ملك جعفريان مليحه سادات(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعميم رويكرد ريج در مدل¬هاي رگرسيون نيمه¬پارامتري با بعد بالا
لواف سمانه(تاریخ دفاع: 1397/10/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مروري بر رگرسيون منطق فازي و مقايسه با روش كلاسيك
صالحي مژگان(تاریخ دفاع: 1396/09/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رگرسيون چندكي با استفاده از الگوريتم EM
جهاني كرد فومني الهه(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كلاسي از برآوردگرهاي اريب براي مقابله با هم خطي در مدل هاي رگرسيوني
جعفرپور شيوا(تاریخ دفاع: 1397/04/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
معرفي يك براوردگر جديد رگرسيوني با تركيب برآوردگر نوع ليو و برآوردگر رگرسيون مولفه اصلي
بيات فاطمه(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآوردگر نوع ليو در مدل هاي رگرسيوني نيمه پارامتريك
پورگنجي حوريه(تاریخ دفاع: 1396/06/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رگرسيون فازي
ولي زاده پيرنعيمي مريم(تاریخ دفاع: 1395/04/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روش تحقيق و آزمون هاي آماري مورد نياز
ويژه احمد(تاریخ دفاع: 1395/06/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رويكرد رگرسيون ريج در مدلهاي خطي جزئي با خطاهاي همبسته
حميدي فاطمه(تاریخ دفاع: 1395/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رگرسيون ريج به ظاهر ناهمبسته در مدل هاي نيمه پارامتري
خوئي مريم(تاریخ دفاع: 1395/04/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
انتخاب متغير در رگرسيون فازي
ميرزائي مريم(تاریخ دفاع: 1395/04/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد گرهاي تفاضلي استوار در مدلهاي رگرسيوني نيمه پارامتريك
بغلاني مناء(تاریخ دفاع: 1394/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنجش كارايي واحدهاي تصميم گيرنده توسط تحليل پوششي داده ها با استفاده از روش رگرسيون فازي
قديرزاده ساميان زيور(تاریخ دفاع: 1392/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
Using Improved Robust Estimators to Semiparametric Model with High Dimensional Data
Using Improved Robust Estimators to Semiparametric Model with High Dimensional Data
Innovations in Multivariate Statistical Modeling Navigating Theoretical and Multidisciplinary Domain
Innovations in Multivariate Statistical Modeling Navigating Theoretical and Multidisciplinary Domain
برآورد استوار مدل های رگرسیون نیمه پارامتریک با بعد بزرگ
(2016-12-03 00:00:00)
حل مشکل هم خطی در مدل های رگرسیون نیمه پارامتریک با استفاده از تجزیه QR
(2018-08-13 00:00:00)
مدل سازی و پیشگویی فضایی - زمانی متوسط قیمت ماهیانه واحدهای مسکونی شهر تهران(ناظر)
(2018-07-11)
برازش مدل رگرسیونی نیمه پارامتری ریج به داده های نادقیق(مجری اول)
(2020-10-12)
تجزیه و تحلیل داده های بزرگ بعد زیستی با استفاده از مدل سازی پیشرفته آماری(مجری اول)
(2022-02-23)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
کد فصل سوم   (111 بار دانلود)
کدهای تحلیل عاملی   (101 بار دانلود)
کد دوم مولفه اصلی   (115 بار دانلود)
کد اول مولفه اصلی   (119 بار دانلود)
کد فصل دوم   (109 بار دانلود)
فصل دوم   (122 بار دانلود)
کد R فصل اول   (106 بار دانلود)
فصل اول   (126 بار دانلود)
مرجع اصلی   (142 بار دانلود)
An Introduction to Applied Multivariate Analysis with R by Everitt and Hothron
احتمال شرطي   (167 بار دانلود)
جدول توزیع نرمال   (301 بار دانلود)
صفحه 141   (429 بار دانلود)
کتاب دکتر طاهری ف 1 و 2   (732 بار دانلود)
کتاب دکتر طاهری ف 3 و 4   (594 بار دانلود)
داده های responsetransformation   (379 بار دانلود)
کد R   (411 بار دانلود)
کد R   (415 بار دانلود)
واژه نامه تخصصی آمار   (663 بار دانلود)
مرجع اصلی   (2145 بار دانلود)
جدول توزیع نرمال   (630 بار دانلود)
توزیع نرمال   (517 بار دانلود)
کلید میانترم   (541 بار دانلود)
جزوه   (1819 بار دانلود)
All of Nonparametric Statistics   (263 بار دانلود)
کتاب شیدر فصل 6 و 7‎   (830 بار دانلود)
کتاب نمونه گیری فصل 3 و 4‎   (733 بار دانلود)
کتاب نمونه گیری فصل 1 و 2‎   (1714 بار دانلود)

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...
لينك جلسه مجازي 13/3/99 (1399/03/14)
لينك جلسه مجازي 7/3/99 (1399/03/11)
لينك جلسه مجازي 31/2/99 (1399/02/31)
لينك جلسه مجازي 31/2/99 (1399/02/31)
لينك جلسه مجازي 30/2/99 (1399/02/30)
لينك جلسه مجازي 30/2/99 (1399/02/30)
لينك جلسه مجازي 29/2/99 (1399/02/30)
لينك جلسه مجازي 28/2/99 (1399/02/29)
لينك جلسه مجازي 24/2/99 (1399/02/24)
لينك جلسه مجازي 24/2/99 (1399/02/24)
لينك جلسه مجازي 23/2/99 (1399/02/23)
لينك جلسه مجازي 22/2/99 (1399/02/23)
لينك جلسه مجازي 22/2/99 (1399/02/23)
لينك جلسه مجازي 21/2/99 (1399/02/23)
لينك جلسه مجازي 21/2/99 (1399/02/23)
لينك جلسه مجازي 17/2/99 (1399/02/18)
لينك جلسه مجازي 17/2/99 (1399/02/17)
لينك جلسه مجازي 16/2/99 (1399/02/17)
لينك جلسه مجازي 16/2/99 (1399/02/17)
لينك جلسه مجازي 15/2/99 (1399/02/15)
لينك جلسه مجازي 15/2/99 (1399/02/15)
لينك جلسه مجازي 14/2/99 (1399/02/14)
لينك جلسه مجازي 10/2/99 (1399/02/10)
لينك جلسه مجازي 10/2/99 (1399/02/10)
لينك جلسه مجازي 9/2/99 (1399/02/09)
لينك جلسه مجازي 8/2/99 (1399/02/08)
لينك جلسه مجازي 8/2/99 (1399/02/08)
لينك جلسه مجازي 7/2/99 (1399/02/07)
لينك جلسه مجازي 7/2/99 (1399/02/07)
لينك جلسه مجازي 4/2/99 (1399/02/04)
لينك جلسه مجازي 4/2/99 (1399/02/04)
لينك جلسه مجازي 3/2/99 (1399/02/03)
لينك جلسه مجازي 3/2/99 (1399/02/03)
لينك جلسه مجازي 2/2/99 (1399/02/02)
لينك جلسه مجازي 2/2/99 (1399/02/02)
لينك جلسه مجازي 1/2/99 (1399/02/01)
لينك جلسه مجازي 1/2/99 (1399/02/01)
لينك جلسه مجازي 31/1/99 (1399/01/31)
لينك جلسه مجازي 20/1/99 (1399/01/28)
لينك جلسه مجازي 28/1/99 (1399/01/28)
لينك جلسه مجازي 27/1/99 (1399/01/27)
لينك جلسه مجازي 17/1/99 (1399/01/26)
لينك جلسه مجازي 18/1/99 (1399/01/26)
لينك جلسه مجازي 26/1/99 (1399/01/26)
لينك جلسه مجازي 25/1/99 (1399/01/25)
لينك جلسه مجازي 25/12/98 (1399/01/25)
لينك جلسه مجازي 19/12/98 (1399/01/25)
لينك جلسه مجازي 25/1/99 (1399/01/25)
لينك جلسه مجازي 18/1/99 (1399/01/25)
لینک جلسه مجازی 24/1/99 (1399/01/24)
لینک جلسه مجازی 19/1/99 (1399/01/24)
لینک جلسه مجازی 20/1/99 (1399/01/24)

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی آمار، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان، ایران
mahdi.roozbeh@semnan.ac.ir
(+98)2331535750

فرم تماس