مهدی روزبه

درباره من

دکتر مهدی روزبه
image

دانشیار گروه آموزشی آمار @ دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

...

محقق گوگل

(1399/9/12)

استنادات

415

h-index

12

i10-index

15

مؤلفین همکار

9

اسکوپوس

(1399/9/9)

استنادات

323

مقالات

38

h-index

10

مؤلفین همکار

19

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1379-1383

کارشناسی

فردوسی مشهد

1383-1386

کارشناسی ارشد

فردوسی مشهد

1386-1390

دکتری

فردوسی مشهد

تجارب

1398

مدیر گروه آمار

دانشگاه سمنان

1395-1398

معاون پژوهشی دانشکده ریاضی-آمار و علوم کامپیوتر

دانشگاه سمنان

مهارت ها

زی پرشین

R

اولویت های پژوهشی

برآورد مدل های نیمه پارامتریک - رگرسیون استوار - برآورد ریج

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
Ridge estimation in semi-parametric regression models under the stochastic restriction and correlated elliptically contoured errors
JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS(2020)
^مهدی روزبه*, غلامرضا حسامیان, محمد قاسم اکبری
مدل سازی سن تقویمی به روش رگرسیون ستیغی کمترین توان های دوم پیراسته
مجله علوم آماری(2020)
^مهدی روزبه*, 9611552021
Intuitionistic Fuzzy Partial Logistic Regression Model Using Ridge Methodology
INTERNATIONAL JOURNAL OF UNCERTAINTY FUZZINESS AND KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS(2020)
غلام رضا حسامیان, محمد قاسم اکبری, ^مهدی روزبه*
Uncertain stochastic ridge estimation in partially linear regression models with elliptically distributed errors
STATISTICS(2020)
^مهدی روزبه*, Nor Aishah Hamzah
Robust High-Dimensional Semiparametric Regression using Optimized Differencing Method Applied to Vitamin B2 Production Data
Iranian Journal of Health Sciences(2020)
^مهدی روزبه*, 9611552021, ^سامان بابائی کفاکی
پیشبینی سن تقویمی بر اساس سن دندانی دمیرجین با استفاده از روش رگرسیون ریج استوار
کومش(2020)
^مهدی روزبه*, سید محمد ملک جعفریان, 9611552021, ملیحه سادات ملک جعفریان
Generalized Cross-Validation for Simultaneous Optimization of Tuning Parameters in Ridge Regression
IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TRANSACTION A-SCIENCE(2020)
^مهدی روزبه*, محمد آرشی, N A Hamzah
برآوردگر استوار مرزبندی شده تعمیم یافته محتمل در مدل رگرسیون نیمه پارامتری
مجله علوم آماری(2019)
^مهدی روزبه*, مرتضی امینی
Differenced-Based Double Shrinking in Partial Linear Models
Journal of Computational Statistics and Modeling(2019)
مینا نوروزی راد*, محمد آرشی, ^مهدی روزبه
Improving the prediction performance of the LASSO by subtracting the additive structural noises
COMPUTATIONAL STATISTICS(2019)
مرتضی امینی*, ^مهدی روزبه
Generalized Ridge Regression Estimator in High Dimensional Sparse Regression Models
STATISTICS, OPTIMIZATION AND INFORMATION COMPUTING(2018)
^مهدی روزبه*
A new difference-based weighted mixed Liu estimator in partially linear models
STATISTICS(2018)
Esra Akdeniz, Fikri Akdeniz, ^مهدی روزبه*
Efficiency of the QR class estimator in semiparametric regression models to combat multicollinearity
JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION(2018)
^مهدی روزبه*, Mohammad Najarian
A heuristic approach to combat multicollinearity in least trimmed squares regression analysis
APPLIED MATHEMATICAL MODELLING(2017)
^مهدی روزبه*, ^سامان بابائی کفاکی, ^علیرضا نعیمی صدیق
Efficiency of the generalized difference-based weighted mixed almost unbiased two parameter estimator in Partially Linear Model
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS(2017)
Fikri Akdeniz, ^مهدی روزبه*
Optimal QR-based estimation in partially linear regression models with correlated errors using GCV criterion
COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS(2017)
^مهدی روزبه*
مدلسازی داده های مهندسی آب با استفاده از روش رگرسیون فازی استوار کمترین مربعات پیراسته
مدل سازی پیشرفته ریاضی(2017)
^جلال چاچی*, ^مهدی روزبه
A revised Cholesky decomposition to combat multicollinearity in multiple regression models
JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION(2017)
^سامان بابائی کفاکی*, ^مهدی روزبه
A fuzzy robust regression approach applied to bedload transport data
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION(2017)
^جلال چاچی, ^مهدی روزبه*
Generalized Difference-based Weighted Mixed Almost Unbiased Ridge Estimator in Partially Linear Models
STATISTICAL PAPERS(2016)
Fikri Akdeniz*, ^مهدی روزبه
A class of biased estimators based on QR decomposition
Linear Algebra and its Applications(2016)
^مهدی روزبه*, ^سامان بابائی کفاکی, محمد آرشی
Least-trimmed squares: asymptotic normality of robust estimator in semiparametric regression models
JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION(2016)
^مهدی روزبه*, محمد آرشی
Some improved estimation strategies in high-dimensional semiparametric regression models with application to riboflavin production data
STATISTICAL PAPERS(2016)
محمد آرشی, ^مهدی روزبه*
Feasible robust estimator in restricted semiparametric regression models based on the LTS approach
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION(2016)
^مهدی روزبه*, Nor Aishah Hamzah
برآورد تفاضلی استوار مدل ھای خطی جزئی
(2016)
^مهدی روزبه, ^جلال چاچی
New ridge regression estimator in semiparametric regression models
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION(2016)
^مهدی روزبه, محمد آرشی
Least trimmed squares ridge estimation in partially linear regression models
JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION(2016)
مرتضی امینی, ^مهدی روزبه
Robust Ridge Estimator in Restricted Semiparametric Regression Models
JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS(2016)
^مهدی روزبه
Shrinkage Ridge Regression in Partial Linear Models
JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS(2016)
^مهدی روزبه, محمد آرشی
Generalized Ridge Regression Estimator in Semiparametric Regression Models
Journal of the Iranian Statistical Society ( JIRSS)(2015)
^مهدی روزبه, محمد آرشی, غلام کبریا
Extended least trimmed squares estimator in semiparametric regression models with correlated errors
JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION(2015)
^مهدی روزبه, ^سامان بابائی کفاکی
Shrinkage ridge estimators in semiparametric regression model
JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS(2015)
^مهدی روزبه
Optimal partial ridge estimation in restricted semiparametric regression models
JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS(2015)
دکتر امینی, ^مهدی روزبه
Shrinkage estimation in system regression model
COMPUTATIONAL STATISTICS(2014)
محمد آرشی, ^مهدی روزبه
Feasible Ridge Estimator in Seemingly Unrelated Semiparametric Models
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION(2014)
^مهدی روزبه, محمد آرشی
Efficiency of the generalized difference-based Liu estimators in semiparametric regression models with correlated errors
JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION(2013)
Fikri Akdeniz, Esra Akdeniz Duran, ^مهدی روزبه, محمد آرشی
Feasible ridge estimator in partially linear models
JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS(2012)
^مهدی روزبه, محمد آرشی
Seemingly Unrelated Ridge Regression in Semiparametric Models
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS(2012)
^مهدی روزبه, محمد آرشی, M GASPARINI
Partial Linear Models With Fuzzy Data
سومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم(2019-11-20)
^مهدی روزبه*, 9611552021
برآوردگر ریج کمترین توان‌های دوم پیراسته تحت محدودیت خطی تصادفی
دوازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی(2019-08-31)
9611552021*, ^مهدی روزبه, مینا نوروزی راد
Some robust limit theorems in restricted semiparametric regression models
دوازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی(2019-08-31)
^مهدی روزبه
Improved Robust Rank-based Test Statistic in high-dimensional Regression Model
62nd ISI World Statistics Congress(2019-08-18)
^مهدی روزبه*
A new Robust Ridge Estimator in high-dimensional Linear Models
62nd ISI World Statistics Congress(2019-08-18)
^مهدی روزبه*
کاهش اثرات ناشی از همخطی و پرتی داده‌ها در مدل‌های رگرسیونی با کمک برنامه‌ریزی غیرخطی عدد صحیح
دومین سمینار ملی کنترل و بهینه‌سازی(2018-11-15)
9511623001*, ^سامان بابائی کفاکی, ^مهدی روزبه
رگرسیون ناپارامتری
چهاردهمین کنفرانس آمار ایران(2018-08-25)
9511552016*, ^مهدی روزبه
Estimation of Partially Linear Regression Models Under Multicollinearity and Outlier Problems
چهاردهمین کنفرانس آمار ایران(2018-08-25)
^مهدی روزبه
کاربرد رگرسیون نیمه پارامتریک استوار در داده‌های مصرف آب
چهاردهمین کنفرانس آمار ایران(2018-08-25)
ملیحه سادات ملک جعفریان*, ^مهدی روزبه
برآورد ریج استوار در مدل های رگرسیون خطی جزئی محدود شده با خطاهای همبسته
چهاردهمین کنفرانس آمار ایران(2018-08-25)
9611552021, ^مهدی روزبه*
ارزیابی روش رگرسیون فازی و فازی-عصبی برای پیش بینی تقاضای آب
دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی محاسبات نرم(2017-11-22)
^مهدی روزبه, ^جلال چاچی, 9511552017
رگرسیون وزنی برای داده های بازه ای-مقدار
پنجمین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران (شانزدهمین کنفرانس سیستمهای فازی و چهاردهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند)(2017-03-07)
^جلال چاچی, ^مهدی روزبه, 9511552011
Shrinkage Estimators in Sparse Multicollinear Semiparametric Regression Models
سیزدهمین کنفرانس آمار ایران(2016-08-23)
^مهدی روزبه*, محمد آرشی
برآوردگر نوع r-k تعمیم یافته در مدل رگرسیون خطی
سیزدهمین کنفرانس آمار ایران(2016-08-23)
^مهدی روزبه, 9411552006*
برآورد مدل های رگرسیون نیمه پارامتری به ظاهر ناهمبسته
سیزدهمین کنفرانس آمار ایران(2016-08-23)
9311552005*, ^مهدی روزبه, ^جلال چاچی
رویکرد رگرسیون ریج در مدلهای خطی جزئی با خطاهای همبسته
سیزدهمین کنفرانس آمار ایران(2016-08-23)
^مهدی روزبه, ^جلال چاچی, 9311552004*
Least trimmed squares: Two stage feasible estimator in semiparametric regression models with correlated errors under constraint
The 3rd ISM International Statistical Conference(2016-08-09)
^مهدی روزبه
Ridge Estimation in Restricted Partial Linear Regression models: Differencing Approach
International Conference on Computer Science, Engineering and Technology(2016-01-23)
^مهدی روزبه*
برآوردگر تفاضلی ریج با محدودیت تصادفی رگرسیون خطی
دهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی(2015-08-19)
^مهدی روزبه
برآوردگر تفاضلی کمترین مربعات تعمیم یافته استوار در مدل های خطی جزئی بااستفاده از برنامه ریزی نیمه معین
هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات(2014-05-14)
^مهدی روزبه, ^جلال چاچی
Which Quantiles of Logistic Distribution have the most information about Parameters?
نهمین سمینار احتمال و فرآیند های تصادفی(2013-09-11)
^مهدی روزبه
Difference-based estimation in semiparametric models: Subspace hypothesis
یازدهمین کنفرانس بین المللی آمار ایران(2012-08-28)
^مهدی روزبه, محمد آرشی
سنجش كارايي واحدهاي تصميم گيرنده توسط تحليل پوششي داده ها با استفاده از روش رگرسيون فازي
قديرزاده ساميان زيور(تاریخ دفاع: 1392/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد گرهاي تفاضلي استوار در مدلهاي رگرسيوني نيمه پارامتريك
بغلاني مناء(تاریخ دفاع: 1394/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
انتخاب متغير در رگرسيون فازي
ميرزائي مريم(تاریخ دفاع: 1395/04/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رگرسيون ريج به ظاهر ناهمبسته در مدل هاي نيمه پارامتري
خوئي مريم(تاریخ دفاع: 1395/04/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رويكرد رگرسيون ريج در مدلهاي خطي جزئي با خطاهاي همبسته
حميدي فاطمه(تاریخ دفاع: 1395/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روش تحقيق و آزمون هاي آماري مورد نياز
ويژه احمد(تاریخ دفاع: 1395/06/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآوردگر نوع ليو در مدل هاي رگرسيوني نيمه پارامتريك
پورگنجي حوريه(تاریخ دفاع: 1396/06/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
معرفي يك براوردگر جديد رگرسيوني با تركيب برآوردگر نوع ليو و برآوردگر رگرسيون مولفه اصلي
بيات فاطمه(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كلاسي از برآوردگرهاي اريب براي مقابله با هم خطي در مدل هاي رگرسيوني
جعفرپور شيوا(تاریخ دفاع: 1397/04/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رگرسيون چندكي با استفاده از الگوريتم EM
جهاني كرد فومني الهه(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مروري بر رگرسيون منطق فازي و مقايسه با روش كلاسيك
صالحي مژگان(تاریخ دفاع: 1396/09/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعميم رويكرد ريج در مدل¬هاي رگرسيون نيمه¬پارامتري با بعد بالا
لواف سمانه(تاریخ دفاع: 1397/10/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل هاي نيمه پارامتريك استوار ريج
ملك جعفريان مليحه سادات(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد مدل¬هاي رگرسيوني با استفاده از تحليل مولفه¬هاي اصلي
علي پور رودبارسرا سوسن(تاریخ دفاع: 1397/10/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رفع مشكل همخطي در مدل¬هاي رگرسيون خطي با استفاده از تجزيه چولسكي
علي نژاد اقدم حسينعلي ليلا(تاریخ دفاع: 1397/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآوردگرهاي استوار در مدل¬هاي رگرسيون خطي جزئي محدود¬شده
ترابي محمدرضا(تاریخ دفاع: 1398/02/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روش¬هاي تحليل رگرسيوني در داده¬هاي با بعد بالا
معنوي منيره(تاریخ دفاع: 1398/10/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حل مشکل هم خطی در مدل های رگرسیون نیمه پارامتریک با استفاده از تجزیه QR
(2018-08-13 00:00:00)
برآورد استوار مدل های رگرسیون نیمه پارامتریک با بعد بزرگ
(2016-12-03 00:00:00)
مدل سازی و پیشگویی فضایی - زمانی متوسط قیمت ماهیانه واحدهای مسکونی شهر تهران
(2018-07-11)

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...
لينك جلسه مجازي 13/3/99 (1399/03/14)
لينك جلسه مجازي 7/3/99 (1399/03/11)
لينك جلسه مجازي 31/2/99 (1399/02/31)
لينك جلسه مجازي 31/2/99 (1399/02/31)
لينك جلسه مجازي 30/2/99 (1399/02/30)
لينك جلسه مجازي 30/2/99 (1399/02/30)
لينك جلسه مجازي 29/2/99 (1399/02/30)
لينك جلسه مجازي 28/2/99 (1399/02/29)
لينك جلسه مجازي 24/2/99 (1399/02/24)
لينك جلسه مجازي 24/2/99 (1399/02/24)
لينك جلسه مجازي 23/2/99 (1399/02/23)
لينك جلسه مجازي 22/2/99 (1399/02/23)
لينك جلسه مجازي 22/2/99 (1399/02/23)
لينك جلسه مجازي 21/2/99 (1399/02/23)
لينك جلسه مجازي 21/2/99 (1399/02/23)
لينك جلسه مجازي 17/2/99 (1399/02/18)
لينك جلسه مجازي 17/2/99 (1399/02/17)
لينك جلسه مجازي 16/2/99 (1399/02/17)
لينك جلسه مجازي 16/2/99 (1399/02/17)
لينك جلسه مجازي 15/2/99 (1399/02/15)
لينك جلسه مجازي 15/2/99 (1399/02/15)
لينك جلسه مجازي 14/2/99 (1399/02/14)
لينك جلسه مجازي 10/2/99 (1399/02/10)
لينك جلسه مجازي 10/2/99 (1399/02/10)
لينك جلسه مجازي 9/2/99 (1399/02/09)
لينك جلسه مجازي 8/2/99 (1399/02/08)
لينك جلسه مجازي 8/2/99 (1399/02/08)
لينك جلسه مجازي 7/2/99 (1399/02/07)
لينك جلسه مجازي 7/2/99 (1399/02/07)
لينك جلسه مجازي 4/2/99 (1399/02/04)
لينك جلسه مجازي 4/2/99 (1399/02/04)
لينك جلسه مجازي 3/2/99 (1399/02/03)
لينك جلسه مجازي 3/2/99 (1399/02/03)
لينك جلسه مجازي 2/2/99 (1399/02/02)
لينك جلسه مجازي 2/2/99 (1399/02/02)
لينك جلسه مجازي 1/2/99 (1399/02/01)
لينك جلسه مجازي 1/2/99 (1399/02/01)
لينك جلسه مجازي 31/1/99 (1399/01/31)
لينك جلسه مجازي 20/1/99 (1399/01/28)
لينك جلسه مجازي 28/1/99 (1399/01/28)
لينك جلسه مجازي 27/1/99 (1399/01/27)
لينك جلسه مجازي 17/1/99 (1399/01/26)
لينك جلسه مجازي 18/1/99 (1399/01/26)
لينك جلسه مجازي 26/1/99 (1399/01/26)
لينك جلسه مجازي 25/1/99 (1399/01/25)
لينك جلسه مجازي 25/12/98 (1399/01/25)
لينك جلسه مجازي 19/12/98 (1399/01/25)
لينك جلسه مجازي 25/1/99 (1399/01/25)
لينك جلسه مجازي 18/1/99 (1399/01/25)
لینک جلسه مجازی 24/1/99 (1399/01/24)
لینک جلسه مجازی 19/1/99 (1399/01/24)
لینک جلسه مجازی 20/1/99 (1399/01/24)

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی آمار، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان، ایران
mahdi.roozbeh@semnan.ac.ir
(+98)2331535750

فرم تماس